warszawska2

To podwórko zmieni oblicze

W piątek 12 czerwca podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Wspólnotą Mieszkaniową ul. Warszawska 2 w Toruniu o przystąpieniu do realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach programu „Moje Podwórko”.

Program przyjęty Zarządzeniem Nr 334 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29 października 2014 r. umożliwia wspólnotom mieszkaniowym zlokalizowanym na terenie zespołu staromiejskiego ubieganie się o współfinansowanie nakładów na przylegających do ich nieruchomości terenach gminnych. Warunkiem przyznania współfinansowania jest złożenie, w terminie do 30 kwietnia danego roku, stosownego wniosku. W pierwszym roku funkcjonowania Programu z możliwości tej skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 2 w Toruniu.

Wniosek Wspólnoty pozytywnie rozpatrzyła i rekomendowała Prezydentowi Miasta Torunia do przyznania współfinansowania powołana w tym celu Komisja w składzie: Andrzej Rakowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia – Przewodniczący Komisji, Maja Nakonowska, p.o. Dyrektora Biura Toruńskiego Centrum Miasta – Wiceprzewodniczący Komisji, Agnieszka Wiśniewska, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta – Sekretarz Komisji oraz członkowie: Robert Dąbrowski, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Sławomir Kruszkowski, Radny Miasta Torunia, Łukasz Łaszkiewicz, Biuro Mieszkalnictwa, Krzysztof Mielczarek, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Sławomir Wojdyło, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Wspólnota Mieszkaniowa na działce gminnej, którą formalnie przejęła w użytkowanie, planuje wymienić istniejącą nawierzchnię, ustawić pergolę oraz donice z zielenią. Dzięki tym zabiegom betonowy dziś dziedziniec otrzyma kamienną, zbliżoną do historycznej, nawierzchnię oraz pojawi się na nim odrobina tak potrzebnej w tym miejscu zieleni. Wartość prac przewidzianych przez Wspólnotę wynosi 20 tys. zł. Zgodnie z zapisami programu „Moje Podwórko” 50% tych kosztów, czyli 10 tys. zł, pokryje Miasto Toruń w ramach współfinansowania zadania.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 2 jako jedyna złożyła wniosek o współfinansowanie w ramach Programu „Moje Podwórko” nakładów na zagospodarowanie podwórek i dziedzińców zlokalizowanych na terenach gminnych w zespole staromiejskim.