fota4

Nowe oblicze podwórka

Pierwsze podwórko w zespole staromiejskim zostało wyremontowane przy udziale środków Miasta. W ramach programu „Moje Podwórko” swoje oblicze zmienił dziedziniec przy ul. Warszawskiej 2.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 2 w Toruniu w kwietniu br. złożyła wniosek o współfinansowanie w ramach gminnego programu „Moje Podwórko” remontu podwórka sąsiadującego z budynkiem mieszkaniowym. W oparciu o podpisane w tej sprawie z Miastem porozumienie Wspólnota mogła przystąpić do prac. Betonową nawierzchnię dziedzińca zastąpiła elegancka granitowa kostka. Dojazd do niego częściowo wykonany został również z tego samego materiału kamiennego, a zachowaną oryginalną nawierzchnię z kamienia, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożono na nowo w dotychczasowym miejscu. Estetyczną drewnianą pergolą osłonięto pojemniki na odpady, a na granicy z sąsiednią posesją ustawiono eleganckie donice z sadzonkami krzewów.

Wartość prac wykonanych przez Wspólnotę wyniosła ostatecznie 21 tys. zł, natomiast zgodnie z podpisanym porozumieniem 10 tys. zł z tej kwoty pokryje Miasto Toruń.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 2 jako jedyna złożyła wniosek o współfinansowanie w ramach Programu „Moje Podwórko” nakładów na zagospodarowanie podwórek i dziedzińców zlokalizowanych na terenach gminnych w zespole staromiejskim.

Program jest jednym z 54 zadań „Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu”. Stwarza on staromiejskim wspólnotom mieszkaniowym możliwość ubiegania się o środki na zagospodarowanie użytkowanych przez nie podwórek i dziedzińców, zlokalizowanych na gruntach gminnych. Maksymalna kwota przyznawanego dofinansowania, którą proponuje się w programie to 20 tys. zł dla jednej wspólnoty.  W przypadku gdy kilka wspólnot mieszkaniowych zorganizuje się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia proponowana kwota współfinansowania to nawet 50 tys. zł.

Współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z:

a) placami zabaw dla dzieci, tworzącymi układ urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związany z gruntem i związane z nim specjalistyczne nawierzchnie,

b) zorganizowanymi zespołami zieleni, z trwałymi elementami małej architektury i nasadzeniami wieloletnimi,

c) miejscami wypoczynku i rekreacji, tj. układami małej architektury, trwale związanymi z gruntem wraz z trwałymi urządzeniami rekreacyjnymi i związane z nimi utwardzenia terenu,

d) wydzielonymi zespołami łączonymi, obejmującymi co najmniej jeden element urządzeń wymienionych w punkcie a) i co najmniej jeden z elementów  wymienionych w punktach b) lub c).

Program realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Wnioski o współfinansowanie składać można do Biura Toruńskiego Centrum Miasta w terminie do 30 kwietnia w I naborze i do 20 lipca w II naborze. Mogą one dotyczyć nakładów, których odbiór możliwy jest do końca października roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek. W szczególnych sytuacjach termin odbioru nakładów może zostać przesunięty.