DSC00867

Konkurs na handel pamiątkami

Prezydent Miasta Torunia ogłosił nabór ofert na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2016 r. handlu pamiątkami oraz innymi artykułami promującymi Toruń przy ulicach: Żeglarskiej, Różanej, Mostowej oraz przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu, ze straganów wg projektu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

Celem naboru jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie ww. handlu pamiątkami i innymi artykułami promującymi Toruń, które winny być skierowane głównie do turystów odwiedzających Toruń.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. prowadzenie handlu ze straganu wg projektu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  2. sprzedaż wyłącznie pamiątek i innych artykułów promujących Toruń,
  3. złożenie w wyznaczonym terminie wniosku w urzędzie Miasta Torunia – Wydział Ewidencji i rejestracji,
  4. dołączenie do wniosku następujących dokumentów:

a) szczegółowa oferta handlowa, która musi spełniać warunki ww. uchwały, tj. wyłącznie pamiątki i inne artykuły promujące Toruń,

b) wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) pisemne zobowiązanie, że w przypadku uzyskania zgody na prowadzenie handlu przedsiębiorca nie odstąpi tego miejsca innemu podmiotowi,

d) pisemne oświadczenie – pod rygorem utraty prawa do prowadzenia sprzedaży, iż oferowany asortyment dotyczył będzie wyłącznie artykułów wymienionych w ppkt a),

e) pisemne oświadczenie, iż na rozszerzenie działalności poza stragan (stawianie skrzyń, stojaków, itd.) należy uzyskać pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków i Miejskiego Zarządu Dróg i uiścić dodatkową opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Torunia – Wydział Ewidencji i Rejestracji Referat Działalności Gospodarczej w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25, (II piętro – pokój nr 11), w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do 30 listopada 2015 r.

Przedsiębiorcy, którzy złożą dokumenty po wyznaczonym terminie lub nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą brani pod uwagę.