OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Punkty małej gastronomii

Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2016 roku punktów małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu w lokalizacjach wskazanych w Zarządzeniu  nr 394 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2015 roku.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie zespołu staromiejskiego w Toruniu. Wybór najlepszych ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu, stanowiącym załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia.
W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy – osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działalności jest gastronomia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnej z wytycznymi wskazanymi w Regulaminie konkursu.
Oferty należy składać do 29 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta Torunia, w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach 8.00 do 16.00.
Przedsiębiorcy, którzy złożą dokumenty po wyznaczonym terminie lub nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą brani pod uwagę.
Treść Zarządzenia nr 394 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2015 roku wraz z Regulaminem konkursu dostępna na www.bip.torun.pl w zakładce Zarządzenia PMT.