Konkurs dla organizacji pozarządowych

1316521316dsc0104W otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w II półroczu 2015 roku w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania (m. in. fundacje, stowarzyszenia itp.)

W roku 2015 nabór ofert w otwartym konkursie odbył się w dwóch turach – pierwszy nabór był prowadzony w grudniu 2014 r., drugi – w maju 2015 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 45 dni od upływu terminu na składanie ofert.

Zadania w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, mogą być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 • działań na rzecz rozwoju integracji społeczności toruńskiej starówki, mających charakter jednorazowy lub cykliczny w tym: organizacja festynów; spotkań; akcji edukacyjnych; świąt ulic; działań artystycznych – skierowanych do różnych grup wiekowych; inicjatyw o charakterze edukacyjno – wychowawczym, angażującym dzieci i młodzież w czasie wolnym,
 • realizacji inicjatyw z zakresu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, m.in. akcji informacyjno – promocyjnych; konkursów plastycznych/ fotograficznych skierowanych do mieszkańców, a w szczególności do dzieci i młodzieży,
 • realizacji działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz integracji przedsiębiorców toruńskiej starówki, m.in. wspólne akcje promocyjne przedsiębiorców; organizacja konkursów, plebiscytów i innych form współzawodnictwa, mających na celu promocję działalności gospodarczej na terenie starówki; happeningi dotyczące wspólnych przedsięwzięć,
 • realizacji przedsięwzięć z zakresu wspierania, pielęgnowania świadomości obywatelskiej i kulturowej, np. warsztaty praktyczne połączone z akcjami edukacyjnymi (lekcjami, zajęciami) w zakresie konserwacji i utrzymania dziedzictwa kulturowego.

Powyższe punkty dotyczą obszaru działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta tj. zespołu staromiejskiego wraz z otuliną. Zadania mogą być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację niekomercyjnych przedsięwzięć w postaci projektów mających na celu aktywizację i integrację społeczną mieszkańców Toruńskiego Centrum Miasta

W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania wykonania zadania, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 75 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

Na realizację zadań z zakresu integracji i aktywizacji mieszkańców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, przeznaczono w I półroczu 2015 roku łączną kwotę w wysokości 24.450,00 zł, natomiast w II półroczu 2015 r. – kwotę 10.250,00 zł. Gmina Miasta Toruń wsparła finansowo realizację następujących zadań:

 • „Integracja rodziny – mamo tato pobaw się ze mną” (realizator: Fundacja Pomocy Samotnym Matkom);
 • Galeria pod Krzywą Wieżą – kreatywne warsztaty dla mieszkańców toruńskiej starówki (realizator: Fundacja Feniks);
 • Pull Up (realizator: Fundacja YouHaveIt);
 • Święto Ulicy Przedzamcze – Anielskie Spotkania (realizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana);
 • Życie codzienne na podzamczu – plener malarsko – rzeźbiarski (realizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana);
 • Warsztaty – poszukiwanie zaginionych pasji, event metamorfoza – piękno jest w tobie (realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Samodoskonalenia i Zrównoważonego Rozwoju Extra Team);
 • „Dziecięca akademia samoobrony” (realizator: Klub Sportowy KSM TEAM);
 • „Swego nie znacie, cudze chwalicie – wydanie 4 folderów turystycznych, promujących toruńską starówkę” – (realizator: Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu).

Szczegółowych informacji na temat wszystkich otwartych konkursów ofert na wykonanie zdań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń można zasięgnąć na stronie internetowej http://orbitorun.pl .