rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 to dokument uchwalany przez Radę Miasta Torunia, zawierający szereg projektów infrastrukturalnych i społecznych, których realizacja ma prowadzić do odnowy tkanki społecznej i architektonicznej obszarów zdegradowanych tj. Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia. Wdrożenie programu ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, skutkujących ich aktywizacją społeczno-gospodarczą, przywrócenie wyznaczonym do wsparcia obszarom wartości kulturowych i historycznych, unowocześnienie zagospodarowania infrastrukturalnego oraz renowację obiektów, w tym renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

LPR zakłada prace restauratorskie i konserwatorskie szeregu budynków ujętych w rejestrze zabytków, w tym zarówno obiektów użyteczności publicznej jak i zabytków pozostających w rękach prywatnych.

 

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2007-2015 przyjęty uchwałą Rady Miasta Torunia nr 624/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. można znaleźć pod adresem

 

www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=7519.

 

Lokalny Program Rewitalizacji był podstawą do uzyskania wsparcia dla przyjętych w nim projektów składanych w ramach 7 Osi priorytetowej Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.