punkty małej gastronomii

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października  2015 r. punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na starówce. Wybór najlepszych ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu.

W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy – osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działalności jest gastronomia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty w Urzędzie Miasta Torunia – Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zawierającej:

  1. Pełną nazwę i adres siedziby oferenta.
  2. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
  3. Dokładny rodzaj działalności i wskazanie wnioskowanej lokalizacji.
  4. Projekt i wizualizację lub propozycję graficzną wyglądu punktu małej gastronomii wraz z opisem i parametrami.
  5. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Torunia – Biuro Toruńskiego Centrum Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach od  8.00 do 16.00  w terminie do 2 marca 2015 r.

Przedsiębiorcy, którzy złożą dokumenty po wyznaczonym terminie lub nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą brani pod uwagę.

Regulamin konkursu – http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/regulamin_konkursu-punkty_gastronomiczne_2015.pdf

Mapka z lokalizacją punktów – http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/2015-02-06_zalacznik_do_rozporzadzenia.pdf