stoisko

zasady handlu pamiątkami w obrębie Zespołu Staromiejskiego

Zasady handlu pamiątkami w obrębie Zespołu Staromiejskiego reguluje uchwała nr 270/03 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. §2 ust. 3 uchwały stanowi, iż handel pocztówkami i pamiątkami odbywa się przed sklepami, w których sprzedawane są takie towary oraz w okresie od 1 kwietnia do 31 października handel pamiątkami i innymi artykułami promującymi Toruń na terenie Zespołu Staromiejskiego może odbywać się ze straganów, których forma i wystrój będą odpowiadać charakterowi zabudowy Starego Miasta.
Aby móc ubiegać się o pozwolenie na prowadzenie handlu pamiątkami na terenie Starego Miasta w trybie naboru ofert należy:
– prowadzić handel ze straganu według projektu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków,
– sprzedawać wyłącznie pamiątki i inne artykuły promujące Toruń,
– złożyć odpowiedni wniosek w wyznaczonym terminie w Wydziale Ewidencji i Rejestracji w Referacie Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Torunia,
– dołączyć do wniosku następujące dokumenty: szczegółową ofertę handlową, kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, pisemne zobowiązanie, że w przypadku uzyskania zgody na prowadzenie handlu przedsiębiorca nie odstąpi tego miejsca innemu podmiotowi.
Spośród wszystkich zgłoszonych ofert spełniających powyższe wymagania komisja powołana przez Prezydenta Miasta Torunia losuje lokalizacje straganów z pamiątkami. W pierwszej kolejności rozlosowywane są 3 miejsca na ulicy Żeglarskiej, następnie 4 na Różanej i 4 na ulicy Mostowej. Pozostali oferenci otrzymują miejsca na Rynku Nowomiejskim.
W roku 2010 na zlecenie Biura Toruńskiego Centrum Miasta opracowany został projekt straganu zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, według którego wszyscy sprzedawcy pamiątek obecnie wykonują swój stragan.