mały

Konkurs „Modelowy szyld”

W trosce o przestrzeń publiczną zespołu staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta wspólnie z Wydziałem Architektury i Budownictwa oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków przygotowało konkurs „Modelowy Szyld”. Jest on jednym z 54 zadań zawartych w przyjętym Zarządzeniem Nr 53 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 marca 2015 r. „Programie działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu”. Konkurs ma na celu wskazać wzorcowe, najładniejsze szyldy wpisujące się w przestrzeń miejską objętą ochroną konserwatorską i wyróżnienie tych, które powinny stanowić wzór do naśladowania. Jego przedmiotem jest wybór modelowej realizacji szyldu na budynku zlokalizowanym na terenie zespołu staromiejskiego oraz historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu.

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu oraz jego zasad określa Regulamin będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 93 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Modelowy szyld” oraz powołania Komisji Konkursowej.

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą, usługową itp. na terenie zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia z wyłączeniem jednostek i instytucji miejskich. Konkurs zostanie ogłoszony 11 maja br.

Celem konkursu jest:

 • budowanie tożsamości miejsca poprzez podnoszenie jakości estetycznej przestrzeni publicznej zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia,
 • promowanie pozytywnych rozwiązań w zakresie projektowania i komponowania szyldów reklamowych na terenie zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia,
 • zwrócenie uwagi społeczeństwa na istniejący w przestrzeni miejskiej problem ekspansywnej reklamy i chaosu informacji wizualnej; kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wpływu reklam na estetykę przestrzeni miejskiej,
 • pobudzanie współodpowiedzialności i zaangażowania mieszkańców w świadome i pozytywne kształtowanie zabytkowej przestrzeni miejskiej,
 • poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie skuteczności estetycznie zaprojektowanej i eksponowanej reklamy,
 • zachęcanie do poszukiwań prostych i jednocześnie oryginalnych rozwiązań,
 • propagowanie działań zgodnych z obowiązującym prawem miejscowym, budowlanym i z zasadami ochrony konserwatorskiej,
 • stworzenie katalogu dobrych praktyk w zakresie ekspozycji szyldów na terenie zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia,

Konkurs ma charakter otwarty – III etapowy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Propozycje do miana modelowego szyldu mogą zgłaszać:

 • właściciele szyldów,
 • właściciele nieruchomości, na której są usytuowane szyldy,
 • mieszkańcy Torunia,
 • goście odwiedzający Toruń.

Jedna osoba może wskazać kilka szyldów.

Propozycje najlepszych szyldów w formie fotografii szyldu wraz z opisem lokalizacji (adresu) oraz danymi teleadresowymi zgłaszającego należy:

 1. przesłać pocztą elektroniczną (plik JPG, TIF, PDF) na adres: tcm@um.torun.pl lub
 2. złożyć osobiście w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta,
 3. w formie papierowej wysłać pocztą na adres Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25.05.2015 r.

Spośród wszystkich zebranych propozycji Komisja Konkursowa wybierze finalistów do dalszego udziału w Konkursie, w oparciu o ustalone kryteria oceny:

 • czytelność przekazu;
 • estetyka szyldu;
 • estetyka wkomponowania szyldu w elewację, przestrzeń;
 • oryginalność i pomysłowość.

Wytypowane przez Komisję szyldy poddane zostaną ocenie w głosowaniu otwartym w dniach od 8 do 22 czerwca 2015 r., za pośrednictwem internetu oraz kart do głosowania dostępnych w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Jedna osoba będzie mogła oddać jedną kartę do głosowania, wskazując maksymalnie 3 szyldy.

Wśród osób zgłaszających szyldy do Konkursu oraz wśród biorących udział w głosowaniu organizator wylosuje 20 pakietów promocyjnych. Natomiast właściciel szyldu, który uzyska największą liczbą głosów otrzyma certyfikat Modelowego szyldu.

regulamin konkursu

karta zgłoszeniowa