CafeAtmosphera1

zasady funkcjonowania ogródków letnich

Również uchwała nr 270/03 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia reguluje zasady prowadzenia handlu w ogródkach gastronomicznych. Zgodnie z §2 ust. 3 pkt 5 przez cały rok można prowadzić handel w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych przed lokalami gastronomicznymi oraz na terenie Bulwaru Filadelfijskiego i Rynku Nowomiejskiego, pod warunkiem, że lokalizacja tych ogródków nie będzie kolidowała z innymi obiektami i urządzeniami znajdującymi się lub planowanymi oraz odbywającymi się tam imprezami okolicznościowymi. Wyjątkiem są ogródki letnie zlokalizowane na Rynku Staromiejskim, ulicach Szerokiej, Żeglarskiej, Chełmińskiej, Różanej, Łaziennej, Panny Marii, które mogą funkcjonować w terminie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku. Stosowny wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego pod letni ogródek składa się w Miejskim Zarządzie Dróg. Do wniosku dołącza się:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy na zajęcie wskazanego terenu – w przypadku terenu prywatnego,
b) szkic sytuacyjny przedstawiający teren pod „ogródek”.
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod letni ogórdek musi również posiadać decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków w zakresie jego wystroju (decyzja MKZ wydawana jest w oparciu o wniosek przedsiębiorcy zawierający szkic sytuacyjny ogródka, wysokość oraz szkic płotka (zdjęcie, rysunek), wysokość, wielkość czaszy i kolorystyka parasoli, wyposażenie ogródka) oraz opinię Biuro Toruńskiego Centrum Miasta w sprawie proponowanej lokalizacji ogródka.