fota2

Zmiany w „Moim Podwórku”

Poszerzenie obszaru działania, poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów, zwiększenie dofinansowania oraz nowe terminy składania wniosków – od przyszłej edycji zmiany w programie „Moje Podwórko”.

- Program „Moje Podwórko”, który miasto wprowadziło dwa lata temu, na dobre zagościł w Toruniu. Stwarza on wspólnotom mieszkaniowym możliwość ubiegania się o środki na zagospodarowanie użytkowanych przez nie podwórek i dziedzińców. W przyszłej edycji zasady ulegną zmianie tak, by z dofinansowania mogło skorzystać jak najwięcej chętnych mówi zastępca prezydenta Torunia Andrzej Rakowicz.

- Zmiany są efektem oceny pierwszych dwóch lat funkcjonowania programu oraz wniosków zainteresowanych mieszkańców. Pierwsza to poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów programu o właścicieli prywatnych kamienic, w których dominują lokale mieszkalne. Do tej pory program dotyczył tylko wspólnot. Teraz o współfinansowanie nakładów na podwórku, zgodnie z propozycją komisji, ubiegać się będą mogli właściciele tych budynków, w których lokale mieszkalne stanowią minimum 70% wszystkich lokali wyjaśnia dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Aleksandra Iżycka. – Kolejna zmiana dotyczy poszerzenia obszaru obowiązywania programu. Wcześniej program obejmował tylko Zespół Staromiejski. Teraz został poszerzony o Bydgoskie Przedmieście, o co wnioskowali mieszkańcy tej dzielnicy.

Istotną zmianą, którą wskazała komisja oceniająca wnioski o współfinansowanie, jest zwiększenie wspófinansowania prac związanych z wymianą infrastruktury podziemnej i ułożeniem nowej nawierzchni do 70% z uwagi na to, iż są to prace wymagające dużo większych nakładów finansowych ze strony wspólnoty niż np. nasadzenia zieleni lub zakup elementów małej architektury.

Wymogiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez komisję będzie też uzgodnienie wszystkich zamierzeń objętych wnioskiem o dofinansowanie z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku oraz ich spójność z planowanymi w przyszłości działaniami na podwórku.

Zmianie ulegną też terminy naboru wniosków – zostaną przyspieszone z uwagi na konieczność uzyskania przez wnioskodawców pozwoleń (decyzji administracyjnych BMZK i WAiB) na niektóre prace objęte wnioskiem np. w przypadku prac związanych z całkowitą wymianą nawierzchni. Nowe terminy to 15 lutego oraz 15 kwietnia – w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków w I naborze.

W 2016 r. o współfinansowanie nakładów w dwóch naborach ubiega się łącznie 7 wspólnot mieszkaniowych: Warszawska 2, Rynek Nowomiejski 9, Małe Garbary 23, Poniatowskiego 5, Królowej Jadwigi 20, Piastowska 3 i Apartamenty Książęce Poniatowskiego 3, a przyznane im w ramach programu dofinansowanie wyniosło 39 tys. zł. Prace na podwórkach trwają, wszystkie powinny zakończyć się do końca listopada br.

Warto przypomnieć, że współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z:

a) placami zabaw dla dzieci, tworzącymi układ urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związany z gruntem i związane z nim specjalistyczne nawierzchnie,

b) zorganizowanymi zespołami zieleni, z trwałymi elementami małej architektury i nasadzeniami wieloletnimi,

c) miejscami wypoczynku i rekreacji, tj. układami małej architektury, trwale związanymi z gruntem wraz z trwałymi urządzeniami rekreacyjnymi i związane z nimi utwardzenia terenu,

d) wydzielonymi zespołami łączonymi, obejmującymi co najmniej jeden element urządzeń wymienionych w punkcie a) i co najmniej jeden z elementów  wymienionych w punktach b) lub c).

Program realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.