dsc01557

Konkurs na małą gastronomię

Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października  2017 r. punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu.

Punkty małej gastronomii mogą znajdować się w następujących lokalizacjach:

  1. Rynek Nowomiejski (północno-wschodnie naroże) – jeden punkt
  2. Plac Rapackiego – 2 punkty
  3. Przy Dworcu Miasto – 1 punkt
  4. Przy ul. Uniwersyteckiej – 1 punkt
  5. Bulwar Filadelfijski (pomiędzy Bramą Żeglarską a Mostową) – 1 punkt

Szczegółowe określenie lokalizacji przedstawia Załącznik graficzny  nr 1 do Zarządzenia Nr 31 Prezydenta Miasta Torunia z 4 lutego 2015 roku. Wybór ofert nastąpi zgodnie z Regulaminem konkursu, stanowiącym Załącznik nr 2 do tego zarządzenia

W naborze mogą brać udział przedsiębiorcy – osoby fizyczne i prawne, których przedmiotem działalności jest gastronomia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w wyznaczonym terminie w Urzędzie Miasta Torunia – Biurze Toruńskiego Centrum Miasta oferty zawierającej:

  1. Pełną nazwę i adres siedziby oferenta,
  2. Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta,
  3. Dokładny rodzaj proponowanej działalności i wskazanie wnioskowanej lokalizacji,
  4. Projekt i wizualizację lub propozycję graficzną wyglądu punktu małej gastronomii wraz z opisem i parametrami,
  5. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach od  8.00 do 16.00 w terminie do 9 stycznia 2017 roku.  Przedsiębiorcy, którzy złożą dokumenty po wyznaczonym terminie lub nie złożą wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą brani pod uwagę.

Treść uchwały oraz zarządzenia wraz z Regulaminem konkursu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.torun.pl  oraz w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia.