aga_fota

Program Moje Podwórko

Podwórka na starówce będą miały szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. Miasto przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Moje podwórko”. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 r.

Kamienice zlokalizowane na terenie starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO z roku na rok zyskują nowe oblicze dzięki remontom realizowanym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz w dużej mierze ze środków własnych właścicieli kamienic. Odnowieniu ulegają jednak przede wszystkim fasady budynków oraz pomieszczenia wewnątrz, Na atrakcyjne zagospodarowanie podwórza lub dziedzińca najczęściej brak właścicielowi środków.

Stan większości podwórek zlokalizowanych przy kamienicach na toruńskiej starówce pozostawia wiele do życzenia, a często odbiega od wszelkich standardów, począwszy od estetyki, a kończąc na bezpieczeństwie, co rzutuje na negatywny odbiór miejsca. Brak na nich podstawowej infrastruktury np. chodników, ławek, zieleni.

Zwarta zabudowa Zespołu Staromiejskiego ogranicza możliwość tworzenia tak potrzebnych mieszkańcom miejsc rekreacji i wypoczynku. Zadbane tereny zielone w obrębie Starego Miasta, zwłaszcza pomiędzy budynkami i kwartałami ulic, są wciąż towarem deficytowym. Stąd też w „Programie działań społeczno-gospodarczych dla Zespołu Staromiejskiego w Toruniu” wprowadzono konkurs „Moje Podwórko”, który ma na celu promocję wzorcowo urządzonych podwórek i dziedzińców.

Program „Moje podwórko” stworzy staromiejskim wspólnotom mieszkaniowym możliwość ubiegania się o środki na zagospodarowanie użytkowanych przez nie podwórek i dziedzińców, zlokalizowanych na gruntach gminnych. Maksymalna kwota przyznawanego dofinansowania, którą proponuje się w programie to 20 tys. zł dla jednej wspólnoty.  W przypadku gdy kilka wspólnot mieszkaniowych zorganizuje się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia proponowana kwota współfinansowania to nawet 50 tys. zł.

Współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z:

a) placami zabaw dla dzieci, tworzącymi układ urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związany z gruntem i związane z nim specjalistyczne nawierzchnie,

b) zorganizowanymi zespołami zieleni, z trwałymi elementami małej architektury i nasadzeniami wieloletnimi,

c) miejscami wypoczynku i rekreacji, tj. układami małej architektury, trwale związanymi z gruntem wraz z trwałymi urządzeniami rekreacyjnymi i związane z nimi utwardzenia terenu,

d) wydzielonymi zespołami łączonymi, obejmującymi co najmniej jeden element urządzeń wymienionych w punkcie a) i co najmniej jeden z elementów  wymienionych w punktach b) lub c).

Program realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta wraz z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Wnioski o współfinansowanie składać będzie można do Biura Toruńskiego Centrum Miasta w terminie do 30 kwietnia. Mogą one dotyczyć nakładów, których odbiór możliwy jest do końca października roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek. W szczególnych sytuacjach termin odbioru nakładów może zostać przesunięty.

Wyboru przedsięwzięć pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym dokonywać będzie Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia. Program i załączniki do pobrania poniżej.

PROGRAM_zmiana

zał_1

Zał_2

Zał_3