plakat_szyld

Rusza konkurs na „Modelowy szyld”

Dziś, 11 maja 2015 r., rusza konkurs „Modelowy Szyld”. Jest to jedno z działań mających na celu zachowanie ładu przestrzennego w mieście.

Toruń od dawna podejmuje działania w kwestii estetyki szyldów i reklam. W 2013 r. docenił nas w tej kwestii magazyn marketingu i sprzedaży BRIEF.W obszarach prawnie chronionych – na starówce i historycznej części Bydgoskiego Przedmieścia jest obowiązek uzgadniania reklam z konserwatorem Zabytków. W innych dzielnicach obowiązują zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zasady wykonywania i ekspozycji reklam są także jednym z zadań „Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu”. Tak jak inne samorządy, pokładamy duże nadzieje w ustawie krajobrazowej. W 2014 roku Miejski Konserwator Zabytków przygotował projekt „Zasad wykonywania reklam w zespole staromiejskim Torunia”. Projekt był prezentowany w ramach konsultacji społecznych. Z jego wprowadzeniem czekamy do wejścia w życie Ustawy krajobrazowej.

- By ułatwić przedsiębiorcom dobór właściwych reklam na obiektach w obszarach prawnie chronionych, miasto przygotowało konkurs „Modelowy Szyld”. Jest on jednym z 54 zadań zawartych w „Programie działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu”. Konkurs ma wskazać wzorcowe, najładniejsze szyldy wpisujące się w przestrzeń miejską objętą ochroną konserwatorską i wyróżnienie tych, które są wzorem do naśladowania – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą, usługową itp. na terenie zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia z wyłączeniem jednostek i instytucji miejskich.

Celem konkursu jest:

1) budowanie tożsamości miejsca poprzez podnoszenie jakości estetycznej przestrzeni publicznej zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia,

2) promowanie pozytywnych rozwiązań w zakresie projektowania i komponowania szyldów reklamowych na terenie zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia,

3) zwrócenie uwagi społeczeństwa na istniejący w przestrzeni miejskiej problem ekspansywnej reklamy i chaosu informacji wizualnej; kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wpływu reklam na estetykę przestrzeni miejskiej,

4) pobudzanie współodpowiedzialności i zaangażowania mieszkańców w świadome i pozytywne kształtowanie zabytkowej przestrzeni miejskiej,

5) poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie skuteczności estetycznie zaprojektowanej i eksponowanej reklamy,

6) zachęcanie do poszukiwań prostych i jednocześnie oryginalnych rozwiązań,

7) propagowanie działań zgodnych z obowiązującym prawem miejscowym, budowlanym i z zasadami ochrony konserwatorskiej,

8) stworzenie katalogu dobrych praktyk w zakresie ekspozycji szyldów na terenie zespołu staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia,

Konkurs ma charakter otwarty, III-etapowy. Udział w konkursie jest bezpłatny.

- Propozycje do miana modelowego szyldu mogą zgłaszać właściciele szyldów, właściciele nieruchomości, na której są one usytuowane, mieszkańcy Torunia i jego goście. Jedna osoba może wskazać kilka szyldówwyjaśnia p.o. dyrektora BTCM Maja Nakonowska.

Propozycje najlepszych szyldów w formie fotografii szyldu wraz z opisem lokalizacji (adresu) oraz danymi teleadresowymi zgłaszającego należy:

a) przesłać pocztą elektroniczną (plik JPG, TIF, PDF) na adres: tcm@um.torun.pl lub

b) złożyć osobiście w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta,

c) w formie papierowej wysłać pocztą na adres Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

Do zgłoszenia należy dołączyć kartę zgłoszeniową: plik pdf i plik doc.

- Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 maja. Finalistów – w oparciu o kryteria takie jak czytelność przekazu, estetyka szyldu, estetyka wkomponowania szyldu w elewację i przestrzeń, oryginalność i pomysłowość – wybierze Komisja Konkursowa. Wytypowane przez nią szyldy poddane zostaną ocenie w głosowaniu otwartym w dniach od 8 do 22 czerwca 2015 r. za pośrednictwem internetu oraz kart do głosowania dostępnych w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Toruniadodaje Maja Nakonowska.

Wśród osób zgłaszających oraz wśród biorących udział w głosowaniu organizator wylosuje 20 pakietów promocyjnych. Natomiast właściciel szyldu, który uzyska największą liczbą głosów, otrzyma certyfikat Modelowego szyldu.

Regulamin konkursu