Od 1 stycznia 2009 r., w strukturze Urzędu Miasta Torunia, działa Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.
Instytucja wzorowana jest na działających w niektórych miastach europejskich Town Centre Management, a jej podstawowym zadaniem jest tworzenie dobrze prosperującego centrum miasta, poprzez koordynację współpracy wszystkich podmiotów działających na terenie śródmieścia, zarówno publicznych jak i prywatnych – przy uwzględnieniu potrzeb społeczności i władz lokalnych.

Town Centre Management, czyli zarządzanie centrami miast:

 • TCM to metoda zarządzania centrami miast wdrażana w krajach europejskich od ok. 20 lat.
 • TCM to metoda zarządzania, której celem jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej, społecznej i kulturalnej centrum miasta – dla przedsiębiorstw i użytkowników.
 • TCM działa poprzez formalne lub/i nieformalne partnerstwo publiczno-prywatne, skoncentrowane na wizji i strategii, promujące aktywne uczestnictwo różnych partnerów w zarządzaniu, marketingu, dostarczaniu zasobów.
 • TCM jednoczy partnerów różnych sektorów i ułatwia współpracę, zrozumienie i działanie.
 • TCM jest finansowane przez sektor publiczny i prywatny.
 • TCM jest proaktywne, innowacyjne, łatwo adaptuje się do zmian w mieście i środowisku, wykorzystując badania naukowe i rozwój nowych metod pracy.

Menedżer miejski koordynuje współpracą wszystkich podmiotów działających na terenie śródmieścia, zarówno publicznych jak i prywatnych, przy uwzględnieniu potrzeb społeczności i władz lokalnych.

Ideą przewodnią Town Centre Management jest stworzenie dobrze prosperującego centrum, gdzie w jednym miejscu świadczone są różne usługi (poczta, bank, restauracja, biuro podróży), handel detaliczny (sklep, apteka) jak również mają miejsce imprezy kulturalne.

Town Centre Management jest szansą na:

 • podniesienie roli centrum miasta,
 • ożywienie śródmieścia,
 • zachowanie istniejących i utworzenie nowych miejsc pracy,
 • rozwój partnerstwa między sektorem prywatnym i publicznym przy uwzględnieniu interesu mieszkańców,
 • rozwój gospodarczy miasta,
 • rozwiązanie problemów komunikacyjnych,
 • rozwój rynku nieruchomości,
 • promocję i marketing,
 • obniżenie przestępczości.